Organisatie

niet van toepassing

Eind 1999 is de Stichting Leergeld Vlissingen opgericht, die vanaf 2001 operationeel was. Per 23 mei 2006 is de naam van de stichting veranderd in Stichting Leergeld Walcheren. Het werkgebied van Stichting Leergeld Walcheren behelst op dit moment: Vlissingen, Veere en Middelburg.

Doelstelling

Leergeld helpt als laatste vangnet kinderen van 4-18 jaar uit minima gezinnen om sociaal isolement en uitsluiting te voorkomen en om mee te kunnen doen aan binnen-en buitenschoolse activiteiten.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Leergeld Walcheren ontvangen geen vergoeding, conform artikel 4.6 van de statuten: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bureaumedewerkster van Stichting Leergeld Walcheren ontvangt een salaris conform de wettelijke regeling.

Organisatie


Coördinator
:
Mw. R. Mackay, coördinator

Bestuur:
Mw. L. Cantrijn, penningmeester
Mw. W. van Dijken, secretaris
Dhr. G. Gabriëlse, bestuurslid
Mw. M. Schnijder, bestuurslid
Dhr. P. Seerden, bestuurslid

Contact


Stichting Leergeld Walcheren

Postbus 5027
4380 KA Vlissingen
Telefoonnummer: 0118 – 41 89 30
E-mailadres: leergeldwalcheren@planet.nl